CV

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

komparatystyka literacka, teoria i historia literatury, translatologia, biohumanistyka, zwłaszcza humanistyka medyczna, nauczanie języka polskiego jako obcego (A1–C2) 

 

WYKSZTAŁCENIE

2017 – dyplom habilitacyjny (nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, komparatystyka literacka) uzyskany na podstawie książki Porównanie i przekład. Komparatystyka między tablicą anatoma a humanistyką cyfrową, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Andrzej Hejmej

2008 – dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (specjalność: komparatystyka literacka) uzyskany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; studia doktoranckie w latach 2002-2007; praca doktorska Komparatystyka literacka jako sztuka interpretacji w kontekście badań nad przekładem i komunikacją międzykulturową; promotor: prof. dr hab. Stanisław Balbus; recenzenci prof. dr hab. Ewa Kraskowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, i prof. dr hab. Michał Paweł Markowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; obroniona 18 czerwca 2008 roku; opublikowana w zmodyfikowanej formie jako Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków: Universitas, 2010. W roku 2009 uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepsze rozprawy doktorskie oraz Nagrodę Rektora UJ I stopnia.

2002 – dyplom magistra filologii polskiej z wyróżnieniem uzyskany w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; studia polonistyczne w toku indywidualnym w latach 2007-2012; praca magisterska pisana pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Balbusa: Egzystencjalne i epistemologiczne aspekty motywu wędrówki w poezji romantycznej. Analiza porównawcza A. Mickiewicza i J. Keatsa; recenzent: prof. dr hab. Jolanta Dudek


ZATRUDNIENIE

2020 – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Polonistyki UJ

2019 – profesor uczelni na Wydziale Polonistyki UJ

2017 – kierownik studiów magisterskich w języku angielskim na Wydziale Polonistyki UJ, Comparative Heritage Studies

2010-2018– kierownik studiów doktoranckich w języku angielskim na Wydziale Polonistyki UJ;

2008 – adiunkt w Centrum Studiów Humanistycznych Wydziału Polonistyki UJ i w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych UJ;

2012–2018 – kierownik międzykierunkowych studiów The Interdisciplinary MA Programme in Polish Studies, Jewish Studies, and History

od 2010 – dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych na Wydziale Polonistyki UJ;

2008-2010 – wicedyrektor Centrum Studiów Humanistycznych Wydziału Polonistyki UJ;

2005-2007 – asystent w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Wydziału Polonistyki UJ;

2005-2006 – visiting professor w Department of Slavic Languages and Literatures, Indiana University, Bloomington;

2002-2005 – sekretarz Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego;

KONFERENCJE/WYKŁADY/STAŻE

Udział w ponad 40 konferencjach krajowych i międzynarodowych (m.in. Trinity College Dublin, Sorbona, University of Illinois at Chicago, University of Zurich, University of Bergamo, La Sapienza Roma, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Oposki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, University of Chicago, University of Amsterdam, University of Toronto, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański.

Wykłady gościnne w: University of British Columbia, Harvard University, University of Cambridge, Indiana University, University of Illinois at Chicago.

Staże naukowe: visiting fellow w University of Cambridge, Sidney Sussex College (2017); Center for Cultural Sociology, Yale University (2017); Indiana University Bloomington, Collins Living and Learning Center (2012); CETRA Summer Research Seminar pod patronatem Komisji Europejskiej, 2007/2008; University of Oxford, Université Paris IV Sorbonne, Centre for Translation, Communication and Culture,  KU Leuven 2004/2005, w ramach The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship.

GRANTY

KRAJOWE

2013–2022 kierownik grantu Komparatystyka wobec literatury narodowej: interpretacje, reprezentacje, translacje, realizowanego we współpracy z Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures, University of Illinois at Chicago i wspieranym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

 

2016–2022 główny wykonawca i współautor projektu Światowa historia literatury polskiej, wspieranego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (kierownik: prof. dr hab. Magdalena Popiel; główny wykonawca: Stanley Bill); we współpracy z ponad trzydziestoma badaczami z zagranicznych ośrodków naukowych.

 

2017–2021 kierownik grantu Comparative Heritage Studies (stworzenie nowego programu studiów magisterskich), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ze środków Unii Europejskiej (Program POWER)

 

2016–2020 wykonawca w zespole realizującym grant Narodowego Centrum Nauki Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej (dr Adela Kobelska, dr Joanna Jeziorska-Haładyj, dr Magdalena Szczypiorska-Chrzanowska, dr hab. Przemysław Pietrzak, prof. Michał Mrugalski, dr Artur Hellich), kierowanym przez prof. dr hab. Danutę Ulicką (Uniwersytet Warszawski). Jego celem była rekonstrukcja rozwoju polskiego literaturoznawstwa teoretycznego, pozwalająca wskazać jego specyfikę i oryginalność od momentu narodzin (1914) do chwili obecnej w perspektywie rodzimych, regionalnych i światowych obiegów historii intelektualnej.

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE

 

2009–2017 kierownik polskiej sekcji międzynarodowego programu poświęconego studiom nad obszarami granicznymi: Cultural Studies in Literary Interzones (Ref. 159881-1-2009-1-IT-ERA-MUNDUS-EMJD), realizowanego przez konsorcjum 16 uniwersytetów (University of Bergamo, Jawaharlal Nehru University (Indie), University of Perpignan, Fluminese Federal University (Brazylia), University of Tübingen, University of Aix-Marseille 1, University of Barcelona, Brown University, Entre Rios National University (Argentyna), Iberoamerican University (Meksyk), Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Paris Ouest University, Nanterre, European University of Petersburg, University of Sydney, University of Zurich, Uniwersytet Jagielloński) finansowanego przez Komisję Europejską. W jego ramach ponad 40 doktorantów miało możliwość odbycia studiów na 2 kontynentach, a niemal wszyscy obronili już swoje prace.

 

2014–2018 kierownik polskiej sekcji wieloletniego projektu badawczego SPeCTReSS: Social Practise, Cultural Trauma, and Reestablishing Solid Sovereignties, 7 Program Ramowy, Marie Curie Action, Komisja Europejska, PIRSES-GA-2013-612654, realizowanego we współpracy ośmiu instytucji: Trinity College, Dublin, Ruhr-Universität Bochum, University of Zagreb, University of Tartu, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, University of São Paulo, Yale University, University of Tokyo i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt ten poświęcony został problematyce traumy kulturowej i postpamięci, a opierał się na współpracy badaczy literatury i kultury z socjologami, antropologami, politologami i przedstawicielami kilku innych dyscyplin inspirowanymi pracami socjologów z Yale (prof. J. Alexandra i prof. R. Eyermana, będących uczestnikami projektu) oraz polskiego uczonego prof. dra hab. Piotra Sztompki.

 

Udział w realizacji następujących projektów:

grantu Narodowego Centrum Nauki Od kroniki do filmu posttraumatycznego: filmy dokumentalne i artystyczne o Zagładzie, 2013-2015, kierownik: dr Tomasz Łysak, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, DEC-2012/07/B/HS2/01612, wykonawca (autor przekładów);

 

grantu Narodowego Centrum Nauki Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, 2011–2015, kierownik: dr Piotr Marecki, Instytut Kultury UJ, UMO-2011/01/D/HS2/05129, wykonawca (autor przekładów);

 

grantu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, W stronę nowej humanistyki: polska pamięć kulturowa, 2012-2017, kierownik: prof. dr hab. Ryszard Nycz, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, 11H 11026680, wykonawca (autor przekładów i autorskiego seminarium);

 

subsydium „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. dra hab. Michała Pawła Markowskiego, 2007-2009, w jego ramach powstała książka Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, Kraków: WUJ, 2010;

 

grantu Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów w literaturze, języku i sztuce od średniowiecza do współczesności pod kier. prof. dra hab. Włodzimierza Boleckiego, 2010–2012, Instytut Badań Literackich PAN, encyklopedia multimedialna, ISBN 978-83-61552-46-8, wykonawca (autor hasła przekrojowego: ciało i cielesność w teorii przekładu literackiego), NCBiR NR17 0005 06/2009;

 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

ekspert Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2020); członek redkacji pism naukowych („Wielogłos”, „Ruch Literacki”); członkowstwo w komitetach organizacyjnych i radach programowych (m.in. VI i VII Światowego Kongresu Polonistów oraz Zjazdów Polonistów); ekspert ds. parametryzacji, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, MNiSW; członek Zespołu Ministra ds. Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN, monografie i czasopisma); członek Comitato Scientifico Serie Interculturale, La Sapienza, Rzym; ekspert włoskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz agencje rządowe ds. badań (Anvur – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale  di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca); członek Rady Młodych Naukowców II i III kadencji przy MNiSW; egzaminator w procesie rekrutacyjnym (Erasmus Mundus Network)

DYDAKTYKA

Dotychczas prowadzone zajęcia: poetyka, teoria literatury, analiza retoryczna mów, kultura języka dla prawników, intermedialność: wprowadzenie do badań porównawczych, seminarium dla doktorantów: metody i techniki prowadzenia zajęć w środowisku międzynarodowym, przekładoznawcze seminaria magisterskie; autorskie kursy w języku polskim: Biohumanistyka; Archiwum i laboratorium. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki; a także angielskim: Between Intimacy and Politics (I): New Comparative Readings in Modern Polish Literature and Culture (graduate level); Between Intimacy and Politics (II): Comparative Literature, Translation Theory, and Modern Polish Literature (graduate level); Trauma in Central and Eastern European Literature and Culture (undergraduate and graduate levels); Borderlands, Migrations, Translations: Key Concepts in Comparative Literature, graduate level; In(Visible) Wound: Body, Media, Society, graduate level; Polish for Foreigners, A1-C2. Autorskie seminarium Comparative Literature as an Interzonal Space w Scuola di Dottorato in Culture Umanistiche e Visive, l’Università degli studi di Bergamo; w semestrze wiosennym roku akademickiego 2014/2015 wykłady z literatury polskiej XX wieku w University of Cambridge. Zajęcia wprowadzające do historii języka i kultury polskiej w ramach szkół letnich, wykładów zamawianych przez uczelnie zagraniczne i Komisję Fulbrighta. Tutoriale w ramach Collegium Invisibile w Warszawie i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ, wykłady w ramach Collegium Artes Liberales.

STYPENDIA I NAGRODY

 • 2022 Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za najlepszy podręcznik akademicki (Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, razem z M. Popiel i S. Billem); wyróżnienie w konkursie „Gaudeamus” (Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych).
 • 2021 Nagroda Rektora (III stopnia) za osiągnięcia naukowe
 • 2020 brązowy Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2017 Nagroda Rektora UJ (III stopnia) za osiągnięcia naukowe
 • 2012-2014 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców;
 • 2011 – Nagroda Rektora UJ (I stopnia) za wybitne osiągnięcia naukowe;
 • 2010 – stypendium naukowe programu „Polityki” „Zostańcie z nami”;
 • 2009 – Nagroda Premiera za najlepszą rozprawę doktorską;
 • 2007 – stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach subsydium „Mistrz” prof. dra hab. Michała Pawła Markowskiego;
 • 2005/2006, 2006/2007 – stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, grant naukowo-badawczy (staż) realizowany w Indiana University, Bloomington, Stany Zjednoczone;
 • 2004-2006 – stypendium The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship (program badawczy w: Centre for Translation, Communication and Culture, KU Leuven, University of Oxford,  Université Paris IV Sorbonne);
 • 2005 – stypendium Fundacji im. Karoliny Lanckorońskiej – program badawczy realizowany w Londynie (British Library) – przyznawane przez PAU;
 • 2004 – stypendium Funduszu im. Stanisława Estreichera;
 • 2003, 2004, 2005 zespołowa Nagroda Rektora UJ.

ORGANIZACJE

sekretarz i skarbnik Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych     

(MSSP, od 2012)

członek European Society for Translation Studies (EST)

członek Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej (PSKL)